Март 2020 — Новости о слуховых аппаратахСлуховые аппараты Sonic и технологии, лежащие в их основе, непрерывно совершенствуются год за годом, обеспечивая более высокое качество звука, улучшенные функции и расширенные опции, основная цель которых - удобство.

Супермощные слуховые аппараты, цены в Киеве которые можете узнать в Центре Слуха, содержат высокотехнологичные функции, такие как автоматические настройки в зависимости от вашего окружения и возможности потоковой передачи Bluetooth®. Теперь слуховые аппараты Sonic также можно купить с надежными встроенными литий-ионными аккумуляторами.

Какой и где купить слуховой аппарат с подзарядкой в Киеве?

Литий-ионные аккумуляторы уже используются в большинстве бытовой электроники, таких как ноутбуки, смартфоны и другие портативные устройства. Поэтому эту проверенную технологию используют самые современные на сегодняшний день слуховые аппараты Sonic Captivate/Каптивэйт, которые требуют больше энергии, особенно при потоковой передаче звука с беспроводных устройств.

Представьте, что вы никогда не беспокоитесь о том, что нужно купить батарейки для слуховых аппаратов в Киеве, или что батарея вашего слухового аппарата умирает во время важной встречи. Слуховые аппараты, содержащие литий-ионную аккумуляторную батарею, обеспечивают удобство и душевное спокойствие. Будьте уверены, что ваш слуховой аппарат обеспечит вам полный рабочий день за одну зарядку.

Полная зарядка достигается примерно через 3 часа и «эффекта памяти» нет. Это означает, что вам не нужно ждать, чтобы батарея полностью разрядилась. Просто поместите ваши слуховые аппараты в зарядное устройство, когда они не используются, и они будут заряжены и готовы к работе, когда вам нужно. Несмотря на то, что всегда существуют факторы, влияющие на производительность, вы можете быть уверены, что ваши перезаряжаемые слуховые аппараты будут работать в течение всего дня использования. Используйте свои слуховые аппараты, чтобы слышать разговоры лицом к лицу или используйте встроенное соединение Bluetooth для сопряжения их с вашим смартфоном, планшетом или другими совместимыми беспроводными аксессуарами, чтобы транслировать телефонные звонки, музыку, шоу и многое другое, и все это без подзарядки.

Перезаряжаемые слуховые аппараты с литий-ионными аккумуляторами также обеспечивают снижение затрат на техническое обслуживание. В течение трех лет средний слуховой аппарат расходует примерно 300 одноразовых батареек.

Перезаряжаемые слуховые аппараты Sonic Captivate доступны под заказ во всех филиалах “Центр Слуха” в Украине.

Слухові апарати Sonic з підзарядкою: як зробити життя зручнішим

Слухові апарати Sonic і технології, що лежать в їх основі, безперервно удосконалюються рік за роком, забезпечуючи більш високу якість звуку, поліпшені функції і розширені опції, основна мета яких - зручність.

Суперпотужні слухові апарати, ціни в Києві які можете дізнатися в Центрі Слуха, містять високотехнологічні функції, такі як автоматичні налаштування в залежності від вашого оточення і можливості потокової передачі Bluetooth®. Тепер слухові апарати Sonic також можна купити з надійними вбудованими літій-іонними акумуляторами.

Який і де купити слуховий апарат з підзарядкою в Києві?

Літій-іонні акумулятори вже використовуються в більшості побутової електроніки, таких як ноутбуки, смартфони та інші портативні пристрої. Тому цю перевірену технологію використовують найсучасніші на сьогоднішній день слухові апарати Sonic Captivate / Каптівейт, які вимагають більше енергії, особливо при потоковій передачі звуку з бездротових пристроїв.

Уявіть, що ви ніколи не турбуєтеся про те, що потрібно купити батарейки для слухових апаратів в Києві, або що батарея вашого слухового апарату вмирає під час важливої зустрічі. Слухові апарати, що містять літій-іонну батарею, забезпечують зручність і душевний спокій. Будьте впевнені, що ваш слуховий апарат забезпечить вам повний робочий день за одну зарядку.

Повна зарядка досягається приблизно через 3 години і «ефекту пам'яті» немає. Це означає, що вам не потрібно чекати, щоб батарея повністю розрядилася. Просто помістіть ваші слухові апарати в зарядний пристрій, коли вони не використовуються, і вони будуть заряджені і готові до роботи, коли вам потрібно. Незважаючи на те, що завжди існують чинники, що впливають на продуктивність, ви можете бути впевнені, що ваші акумуляторні слухові апарати працюватимуть протягом всього дня використання. Використовуйте свої слухові апарати, щоб чути розмови віч-на-віч або використовуйте вбудоване з'єднання Bluetooth для сполучення їх з вашим смартфоном, планшетом або іншими сумісними бездротовими аксесуарами, щоб транслювати телефонні дзвінки, музику, шоу і багато іншого, і все це без підзарядки.

Слухові апарати з літій-іонними акумуляторами, які можна перезаряджати, також забезпечують зниження витрат на технічне обслуговування. Протягом трьох років середній слуховий апарат витрачає приблизно 300 одноразових батарейок.

Слухові апарати з підзарядкою Sonic Captivate доступні під замовлення у всіх філіях "Центр Слуха" в Україні.


Центри Слуха практично у всіх країнах ЄС не зачинені і продовжують надавати допомогу людям з порушеннями слуху, навіть в умовах пандемії COVID-19.

Президент AEA Марк Лаурінс зробив наступну заяву щодо керівних принципів: "майже у всіх країнах ЄС догляд, який виконують професіонали із слухових апаратів, розглядається як найважливіша діяльність, навіть під час карантину і надзвичайного стану у зв’язку з COVID-19. Дуже важливо, щоб ми могли забезпечити якісну допомогу пацієнтам зі зниженим слухом, які її потребують, особливо якщо вони працюють в високопріоритетних галузях або повинні покладатися на свій слух, щоб залишатися в курсі подій і мати можливість зв’язатися телефоном або іншими засобами масової інформації зі своїми близьким. Дуже приємно бачити, як всі наші асоціації-члени AEA надали нам дуже гарну підтримку і внесли свій внесок у нашу спільну справу, і що ми всі об'єднали зусилля для розробки керівних принципів щодо забезпечення належного догляду за слабочуючими людьми в ці дні викликів COVID-19. "

Оскільки слабочуючі пацієнти здебільше відносяться до вразливою вікової групи 65+, аудіологічні асоціації у всьому світі повністю виконують свої обов'язки з надання рекомендацій по COVID-19. Європейська асоціація фахівців із слухових апаратів (AEA) щойно випустила інструкцію з 5-кроковими рекомендаціями, які обов'язково будуть виконані співробітниками нашого «Центру слуху». Враховуючи основні принципи, створені на основі досвіду колег в сильно постраждалій Італії, АЄА відзначило, що фахівці з слухопротезування надають "необхідну медичну допомогу". З метою зниження ризиків, рекомендації цієї професійної групи засновані на наданні слухової допомоги клієнтам, які не інфіковані COVID-19 і не мають симптоматики, характерної для цього захворювання

Перший крок включає в себе телефонну розмову,листування електронною поштою або відеозв'язок з пацієнтами, а також те, як найкраще інформувати і консультувати їх. Крок 2 розглядає ситуації, коли призначення / слухопротезування / є обов'язковими, і охоплює процедуру сортування COVID-19. Крок 3 перераховує заходи для призначень на практиці без використання масок для обличчя. Кроки 4 і 5 включають використання масок для обличчя, перерахування специфікацій масок і деталізацію правил примірочної, а також опис процедури підбору слухового апарату на дому пацієнта.

Пам'ятайте, ми працюємо для Вас, щоб і в цей важкий час Ви завжди могли спілкуватися, звертайтеся до наших фахівців і будьте здорові !!! /

COVID-19: Алгоритм работы Центров Слуха (5 шагов) в условиях пандемии согласно рекомендациям Европейской ассоциации профессионалов по слуховым аппаратам (AEA).

Центры Слуха практически во всех странах ЕС не закрыты и продолжают оказывать помощь людям с нарушениями слуха, даже в условиях пандемии COVID-19.

Президент AEA Марк Лауринс сделал следующее заявление относительно руководящих принципов: "почти во всех странах ЕС уход, оказываемый профессионалами по слуховым аппаратам, рассматривается как важнейшая деятельность, даже во время карантина и чрезвычайного положения в связи с COVID-19. Очень важно, чтобы мы могли обеспечить качественную помощь пациентам со сниженным слухом, которые в ней нуждаются, особенно если они работают в высокоприоритетных областях или должны полагаться на свой слух, чтобы оставаться в курсе событий и иметь возможность общаться по телефону или другим средствам массовой информации со своими близким. Очень приятно видеть, как все наши ассоциации-члены AEA оказали нам очень хорошую поддержку и внесли свой вклад в наше общее дело, и что мы все объединили усилия для разработки руководящих принципов по обеспечению надлежащего ухода за слабослышащими людьми в эти дни вызовов COVID-19."

Поскольку слабослышащие пациенты в основном относятся к уязвимой возрастной группе 65+, аудиологические ассоциации во всем мире полностью выполняют свои обязанности по предоставлению рекомендаций по COVID-19. Европейская ассоциация специалистов по слуховым аппаратам (AEA) только что выпустила обновление с 5-шаговой инструкцией о рекомендациях, которые обязательно будут выполнены сотрудниками нашего «Центра слуха». Издавая основные принципы, созданные на основе опыта коллег в сильно пострадавшей Италии, АЕА отметило, что специалисты по слухопротезированию оказывают "необходимую медицинскую помощь". В целях снижения рисков, рекомендации этой профессиональной группы основаны на оказании слуховой помощи клиентам, которые не инфицированы COVID-19 и не имеют симптоматики, характерной для этого заболевания

Первый шаг включает в себя телефонный разговор, электронную почту или видеосвязь с пациентами, а также то, как лучше всего информировать и консультировать их. Шаг 2 рассматривает ситуации, когда назначения/слухопротезирования/ являются обязательными, и охватывает процедуру сортировки COVID-19. Шаг 3 перечисляет меры для назначений на практике без использования масок для лица. Шаги 4 и 5 включают использование масок для лица, перечисление спецификаций масок и детализацию правил примерочной, а также описание процедуры подбора слухового аппарата на дому пациента.

Помните, мы работаем для Вас, чтобы и в это трудное время Вы всегда могли общаться, обращайтесь к нашим специалистам и будьте здоровы !!!


Вы хотите услышать кого-то в разговоре один на один? Сложно вести диалог с двумя или более людьми? Знакомые говорят вам, что ваш телевизор или радио слишком громкие? Если вы ответили «Да» на любой из этих вопросов, возможно, у вас потеря слуха. Если вы впервые заметили, что ваш слух ухудшается, или вы давно подозревали проблему,- чем раньше вы обратитесь за лечением, тем лучше. Чтобы помочь разобраться, есть ли у вас проблемы со слухом,Центр Слуха в Киеве собрал основные признаки потери слуха: 

1. Вам трудно сосредоточиться в шумных местах, таких как рестораны, торговые центры и т.д.. Одной из самых распространенных жалоб всех людей с потерей слуха является затруднение понимания речи в шумной обстановке.

2. Вы больше полагаетесь на то, что читаете по губам или смотрите на лица людей, когда они разговаривают. Иногда, когда мы сталкиваемся с каким-либо заболеванием, мы можем сознательно или подсознательно скорректировать наш образ жизни. Подумайте о тех, у кого проблемы со зрением - они могут прищуриться, чтобы ясно видеть, или приблизиться к тому объекту, который они пытаются различить. То же самое касается потери слуха. 

3. Вам трудно различать голоса женщин и детей. С возрастом мы более склонны испытывать потерю слуха на высоких частотах. Голоса женщин и детей известны своими высокими частотами (или частотой). Из-за этого часто бывает сложнее разобрать речь, если говорит женщина или ребенок. Попробуйте поговорить с мужчиной, у которого глубокий, урчащий голос. Слышать его обычно не сложно, но когда женщина или ребенок говорят своим отчетливо мягким, высоким тоном, слышать не так легко.

4. Вы не принимаете участия в общей беседе - это обычное поведение людей с потерей слуха. Возможно, вы часто неправильно понимаете людей и в результате ваши друзья и семья считают, что вы невнимательно слушаете. Тем не менее, постоянное напряжение, чтобы слышать и следить за разговором, эмоционально истощает и заставляет расстраиваться, потому что общение является неотъемлемой частью всех наших отношений. Но вы не должны избегать социальных ситуаций из-за проблемы со слухом.Получение необходимого лечения поможет вам испытывать радостные моменты при общении, которое важно для вас.

5. Когда обычные звуки кажутся приглушенными или люди часто бормочут- ваш слух, вероятно, ухудшается. Хотя существует множество возможных причин (например, накопление ушной серы или ушная инфекция), контрольным признаком потери слуха является приглушенный звук. Кондуктивная потеря слуха возникает, когда имеется повреждение внешнего или среднего уха, что препятствует распространению звука на барабанную перепонку и крошечные косточки среднего уха, что влияет на способность воспринимать громкость звука.

6. Вы испытываете ощущение звона в ушах. Скорее всего, мы все это испытывали, но если это случается с вами регулярно, у вас может быть шум в ушах. Это почти всегда сопровождается той или иной формой потери слуха.

7. Если вы подвергались воздействию громких звуков в течение длительного периода времени или даже одного воздействия взрывного шума, вы очень подвержены потере слуха. Воздействие повседневных звуков, таких как шумная рабочая среда или громкая музыка, часто является причиной потери слуха в более позднем возрасте. Связь между шумом и потерей слуха очень сильна, и потеря слуха, вызванная шумом, может происходить постепенно или внезапно.

8. Потеря слуха в вашей семье. Многие заболевания являются наследственными. Если у вас есть члены семьи, у которых была потеря слуха, у вас может быть генетическая предрасположенность к этому. Не пренебрегайте рекомендациями ЛОРа купить слуховой аппарат. В Киеве цена на них доступна в наших филиалах Центр Слуха

9. У вас диабет, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания щитовидной железы. Исследования показали, что при этих заболеваниях нарушается нормальный кровоток и ваш слух также может быть затронут.

10. Вы принимаете лекарства, которые влияют на ваш слух. Существует более 200 известных ототоксичных (вредных для уха) лекарств, доступных как без рецепта, так и по назначению врача.

Как проверить слух недорого? В Киеве и в других городах Украины можно пройти обследование слуха в наших филиалах.Многие считают, что самые громкие звуки, которые могут привести к потере слуха, можно услышать на рабочем месте или на спортивных мероприятиях и концертах. Но в вашем доме также есть потенциально опасные звуки, которые могут привести к потере слуха. Некоторые из них могут показаться достаточно невинными, но внешность может быть обманчивой.

Во-первых, давайте поймем, что опасные звуки определяются сочетанием интенсивности(силы звука) и продолжительности. Звуки 85 дБ могут привести к повреждению после воздействия в течение многих часов. Звуки от 85 до 115 дБ могут нанести ущерб за меньшее время. Звуки свыше 120 дБ могут нанести непоправимый урон при ограниченном воздействии, даже не причиняя боли.

Мы все знакомы с шумными приборами на кухне и это правда, что издаваемые ими звуки могут быть равны или превышать 85 дБ. Кухонные комбайны, блендеры и вытяжка могут быть шумными, но редко используются достаточно долго, чтобы вызвать проблемы. То же самое можно сказать и о вашем пылесосе. В ванной комнате фен может превышать 90 дБ, но он не используется долгое время. Но именно на заднем дворе мы находим наш первый опасный звук:

1. Воздуходувки для листьев. Возможно, самый шумный уличный инструмент, они обычно могут издавать громкие шумы в диапазоне 110-115 дБ. Защита слуха является обязательной с этими раздражающими шумогенераторами, поскольку они обычно используются более 15 минут на ходу.

2. Электроинструменты. Если работать электроинструментами достаточно энергично, вы можете производить звуковые импульсы 120-140 дБ. В этом случае вам следует подумать о использовании средств защиты органов слуха.

3. Воздушные шары. Канадские аудиологи, обнаружили, что воздушные шары при разрыве могут производить шум около 168 дБ.Это громче, чем взрыв дробовика 12-го калибра.

4. Наушники. Этими вездесущими аксессуарами для развлечений легко злоупотреблять. Они производят уровни звукового давления 85-110 дБ. На этих уровнях повреждение может произойти всего за 15 минут. Как уровни громкости, так и длительность должны строго контролироваться. Повреждение слуха может происходить постепенно, и когда вы увеличиваете громкость, чтобы компенсировать ваш поврежденный слух, это наносит еще больше вреда.

5. Скрипучая игрушка. В зависимости от размера, «пищалки» могут издавать громкие звуки в диапазоне 110–135 дБ, особенно если их подносить к уху. Это может вызвать постоянную потерю слуха.

Если вам трудно понять других людей, когда они разговаривают, или вам приходится все больше и больше увеличивать громкость вашего гаджета, нужно проверить слух у сурдолога в Киеве. Найдите ближайший к вам Центр Слуха в Украине сегодня и получите необходимое обследование и лечение. Будьте уверены, слуховые аппараты Sonic Киев оснащены защитной технологией, которая позволяет с комфортом ограничивать типы импульсных шумов, упомянутых выше, для улучшения качества звука на каждый день.Таксі за рахунок медичного центру «Центр Слуху».

На період карантину всі пацієнти «Центру Слуха» можуть бути доставлені для проходження комплексного обстеження слуху з консультацією лікаря та підбору слухового апарату на таксі за рахунок нашого медичного центру. Це буде зручно для пацієнта і допоможе уникнути небажаних контактів в громадському транспорті. Якщо у Вас є проблеми зі слухом, звертайтеся в наш «Центр слуху», ми допоможемо їх вирішити з максимальним комфортом і безпекою.

Попередній запис обов'язковий! Ви можете записатися і отримати всю необхідну інформацію за телефонами 067-011-86-86 050-011-86-86 093-011-86-86

Також Ви можете залишити заявку на підбір слухового апарату на нашому сайті: https://sluh.ws/zapis-na-podbor/

Після того, як Ви залишите заявку, ми зв'яжемося з Вами, щоб уточнити зручний для Вас час і дату запису. Бережіть себе і будьте здорові!

Акція діє з 21.03.2020 до офіційної дати відміни карантину!

Такси за счет нашего медицинского центра «Центр Слуха»

На период карантина все пациенты «Центра Слуха» могут быть доставлены для прохождения комплексного обследования слуха с консультацией врача и подбора слухового аппарата на такси за счет нашего медицинского центра. Это будет удобно для пациента и поможет избежать нежелательных контактов в общественном транспорте. Если у Вас есть проблемы со слухом, обращайтесь в наш «Центр слуха», мы поможем их решить с максимальным комфортом и безопасностью.

Предварительная запись обязательна! Вы можете записаться и получить всю необходимую информацию по телефонам 067-011-86-86 050-011-86-86 093-011-86-86

Также можете оставить заявку на подбор слухового аппарата на нашем сайте: https://sluh.ws/zapis-na-podbor/

После того, как Вы оставите заявку, мы свяжемся в Вами, чтобы уточнить удобное Вам время и дату записи.

Берегите себя и будьте здоровы!

Акция действует с 21.03.2020 до официальной даты отмены карантина!Медичний «Центр Слуху» продовжує працювати і дбати про своїх пацієнтів

Шановні пацієнти медичного центру «Центр Слуха»!

Повідомляємо Вам, що в нинішній ситуації, Центр Слуха, як медична компанія, продовжує працювати, графік роботи деяких фахівців скорочений. У зв'язку з введенням карантину в нашій країні, в «Центрі слуху» вжито всіх необхідних заходів профілактики для Вашої безпеки, щоб не наражати на невиправданий ризик Ваше здоров'я.

1. Щоб уникнути скупчення людей в одному місці, прийом ведеться тільки за попереднім записом за телефонами нашого контактного центру. Під час обстеження і підбору одночасно в кабінеті можуть знаходитися тільки лікар і пацієнт.

2. Перед візитом, співробітник нашого центру зв'язується з Вами, для уточнення Вашого самопочуття і стану здоров'я. Пацієнти і співробітники з ознаками ГРВІ до прийому не допускаються. Це робиться для забезпечення Вашої безпеки і безпеки оточуючих Вас людей.

3. У нашому медичному центрі проводяться всі необхідні заходи щодо профілактики і дезінфекції для запобігання поширенню коронавируса COVID-19 відповідно до рекомендацій МОЗ України, а саме:

- після кожного пацієнта проводиться вологе прибирання та дезінфекція, всі співробітники дотримуються маскового режиму.

- на час карантину всі наші пацієнти, які хочуть придбати слуховий апарат або пройти комплексне обстеження слуху з підбором слухового апарату і консультацією фахівця, щоб уникнути контактів в громадському транспорті, за їхнім бажанням, можуть бути доставлені на таксі в межах міста за рахунок медичного центру.

4. Батарейки до слухових апаратів, комплектуючі та інші аксесуари Ви можете замовити онлайн на нашому сайті https://sluh.ws/category/batarejki/

або за телефонами з доставкою Новою поштою.

5. Деякі моделі слухових апаратів можуть бути доставлені Вам безкоштовно Новою поштою без попереднього підбору лікарем. Замовити слухові апарати без підбору можна тут: https://sluh.ws/category/apparat-byez-podbora/

Звертайтеся до нас для вирішення будь-яких проблем зі слухом. Наші контактні телефони: 050-011-86-86 067-011-86-86 093-011-86-86

Також можете залишити заявку на підбір слухового апарату на нашому сайті: https://sluh.ws/zapis-na-podbor/

Після того, як Ви залишите заявку, ми зв'яжемося з Вами, щоб уточнити зручний Вам час і дату запису. Бережіть себе і будьте здорові! /

Медицинский «Центр Слуха» продолжает работать и заботиться о своих пациентах.

Уважаемые пациенты медицинского центра «Центр Слуха»!

Сообщаем Вам, что в сложившейся обстановке, Центр Слуха, как медицинская компания, продолжает работать, график работы некоторых специалистов сокращен. В связи с введением карантина в нашей стране, в «Центре слуха» приняты все необходимые меры профилактики для Вашей безопасности, чтобы не подвергать неоправданному риску Ваше здоровье.

1. Во избежание скопления людей в одном месте, прием ведется только по предварительной записи по телефонам нашего контактного центра. Во время обследования и подбора одновременно в кабинете могут находиться только врач и пациент.

2. Перед визитом, сотрудник нашего центра связывается с Вами, для уточнения Вашего самочувствия и состояния здоровья. Пациенты и сотрудники с признаками ОРВИ к приему не допускаются. Это делается для обеспечения Вашей безопасности и безопасности окружающих Вас людей.

3. В нашем медицинском центре проводятся все необходимые мероприятия по профилактике и дезинфекции для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 в соответствии с рекомендациями МОЗ Украины, а именно:

- после каждого пациента проводится влажная уборка и дезинфекция, все сотрудники соблюдают масочный режим.

- на время карантина все наши пациенты, которые хотят приобрести слуховой аппарат или пройти комплексное обследование слуха с подбором слухового аппарата и консультацией специалиста, во избежание контактов в общественном транспорте, по их желанию, могут быть доставлены на такси в черте города за счет медицинского центра.

4. Батарейки к слуховым аппаратам, комплектующие и другие аксессуары Вы можете заказать онлайн на нашем сайте https://sluh.ws/category/batarejki/ или по телефонам с доставкой Новой почтой.

5. Некоторые модели слуховых аппаратов могут быть доставлены Вам бесплатно Новой почтой без предварительного подбора врачом. Заказать слуховые аппараты без подбора можно здесь: https://sluh.ws/category/apparat-byez-podbora/

Обращайтесь к нам для решения любых проблем со слухом. Наши контактные телефоны: 050-011-86-86 067-011-86-86 093-011-86-86

Также можете оставить заявку на подбор слухового аппарата на нашем сайте: https://sluh.ws/zapis-na-podbor/

После того, как Вы оставите заявку, мы свяжемся в Вами, чтобы уточнить удобное Вам время и дату записи. Берегите себя и будьте здоровы!


Потеря слуха наступает с возрастом и может произойти у любого из нас. Знаете ли вы, что по крайней мере 25% людей старше 50 лет имеют потерю слуха. Одним из способов проверки слуха является использование аудиометрии. Аудиометрические тесты определяют уровень слуха с помощью аудиометра. Он измеряет способность различать интенсивность звука, распознавать высоту звука или отличать речь от фонового шума.

Единицей измерения интенсивности звука является децибел (дБ). Здоровое человеческое ухо может слышать звуки до 20 дБ. Реактивный двигатель производит 140-180 дБ. Люди могут слышать тоны в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц.

Первый признак потери слуха

Возрастная потеря слуха - это медленная потеря слуха, которая одинаково влияет на оба уха - сначала на высоких частотах, а затем на низких частотах. Одним из ранних признаков потери слуха является неспособность понимать речь в шумной обстановке. Многие имеют проблемы со слухом при разговоре по телефону. Взрослые с возрастной потерей слуха часто воспринимают это как признак старения. В большинстве случаев семья или друзья замечают изменения в слухе любимого человека.

Распространенные причины потери слуха:

Врожденные дефекты.

Поврежденная барабанная перепонка.

Хронические ушные инфекции.

Наследственные условия, которые мешают должным образом функционировать структурам в ухе.

Любая травма уха.

Болезнь внутреннего уха.

Регулярное воздействие громких шумов.

Повреждение уха или длительное воздействие громких звуков также может привести к потере слуха.

Почему аудиометрия в Киеве важна? Почему важно проверить слух?

Аудиограмма проводится, чтобы определить, насколько хорошо вы слышите. Это может быть сделано в рамках обычной проверки или в ответ на заметную потерю слуха.

Знание о потере слуха важно для поддержания хорошего здоровья. Потеря слуха может повлиять на нас на психологическом и физическом уровнях. Некоторые могут чувствовать смущение или депрессию, или могут даже перестать доверять другим. Это может даже привести к головным болям, стрессам и повышенному давлению.

Врач-сурдолог может записать вас на подбор слухового аппарата в Киеве бесплатно!Что первое приходит на ум, когда вы думаете о здоровом слухе? Это возможность слышать тихий шепот и шелест листьев? Или, возможно, это способность четко понимать речь в шумной обстановке? Прежде всего, нужно успешно пройти аудиограмму в Киеве. Если вы хотите снизить риск потери слуха или ищите пути, как улучшить слух в целом, вот пять способов:

1. Защити свои уши. Одной из наиболее распространенных причин значительной потери слуха является воздействие шума. Определите места и ситуации, в которых вы наиболее подвержены сильному шуму и примите надлежащие меры для защиты слуха. Носите с собой беруши для ушей (в кармане или в сумочке) и используйте их в шумной обстановке, контролируйте громкость, следуя правилу 60/60 - слушайте музыку с громкостью не более 60% не больше 60 минут в день - и будьте уверены, это даст ушам время на восстановление!

2. Практикуйте активное слушание. Попробуйте слушать аудиокниги, возможно, даже читайте печатную копию, пока вы слушаете! Это отличный способ принять активное слушание как привычку - заставлять ваши глаза, уши и мозг активно работать вместе. Чем больше вы практикуетесь, тем легче сосредоточиться на словах, произносимых во время разговора, даже в шумной обстановке.

3. Гуляйте чаще. У тех, кто ходит хотя бы два часа в неделю, снижается риск ухудшения слуха. Как? Кардио упражнения увеличивают кровоток по всему телу, включая уши. Крошечные волосковые клетки, которые отвечают за преобразование звука в электрические импульсы для обработки нашим мозгом, могут работать в полную силу только тогда, когда поток крови активно достигает их.

4. Поговорите со специалистом по слухопротезированию. Самый эффективный способ улучшить свое состояние слуха и распознать признаки потери слуха - это регулярно консультироваться со специалистом по слуховым аппаратам. Диагностика слуха в Киеве позволяет сурдологу определять текущее состояние вашего слуха, начиная с базового теста слуха, а затем отслеживать любые изменения, которые могут произойти в будущем.

5. Используйте слуховой аппарат. Если на основании обследования у Вас выявили снижение слуха и сурдолог сделал запись на подбор слухового аппарата в Киеве, ношение слухового аппарата в соответствии с рекомендациями может значительно улучшить ваш слух! Думайте о слухе как о мускуле: чем больше он активно работает, тем сильнее он становится. Использование слуховых аппаратов дает вашему мозгу импульсы, необходимые для распознавания звуковых сигналов,и слышимая вами речь становятся ясной и узнаваемой. Купить слуховые аппараты Sonic можно в наших филиалах Центр Слуха.

Если вам нужна поддержка, вы хотите изучить новые продукты или узнать больше о здоровье слуха, обращайтесь в наши филиалы Центр Слуха по всей Украине!